Testis Kanseri

Testis kanserleri erişkinlerde %1 oranda görülür. Aynı anda her iki testiste görülme oranı %1-2 olup en sık 20’li ve 30’lu yaşlarda ortaya çıkar. Sıklıkla tek taraflı ağrısız ele gelen kitle hasta tarafından ya da ultrasonografi sırasında tesadüfen saptanır. Testiste ağrı şikayeti  % 27 civarındadır. Ağrısız kitleden dolayı hastalar sağlık kuruluşuna geç müracaat etmekte, bu nedenle %10 vakaya geç teşhis konulmaktadır.

Fizik muayenede testiste genelde ele gelen ağrısız, sert ve hareketsiz kitle vardır. Testiste ele gelen kitleler aksi ispat edilene kadar tümör olarak kabul edilir ve o yönde araştırmalar devam eder. Hastadan muayeneden sonra kanda, tümör markerları adı verilen bazı hormonal testler ve testis ultrasonografisi istenir. Testisi değerlendirmede MRG daha etkin bir yöntem olmasına karşın, ulaşılabilirliğinin sorunlu olması nedeniyle ilk seçenek olarak tercih edilmez. Hastalığın evrelemesi genelde cerrahi sonrasına bırakılır.

Eldeki veriler testis tümörünü işaret ediyorsa beklemeden hemen kitlenin olduğu taraf testis cerrahi olarak çıkartılır. Tümörün her iki testiste olduğu ya da tek testisi olan hastalarda testis koruyucu cerrahi yapılabilir. Hastalar genelde cerrahiden bir gün sonra taburcu edilir. Bu dönemde karın bölgesine ve akciğer bölgesine bilgisayarlı tomografi planlaması yapılarak hastalık evrelenir.

Tedavi öncesinde semen analizinde hastaların %24’ünde sperm yokken, %50 sinde anormal sperm oranları mevcuttur. Cerrahi olarak testisin çıkartılması bu oranları daha aşağı seviyelere indireceğinden, tüm hastalara cerrahi öncesi semen dondurma önerisi yapılması gerekir. Semen dondurulduktan sonra bir sperm bankasında saklanır.

Patoloji sonucu, kandaki tümör markerları ve evreleme sonraki tedavi ve takip için önem arzeder. Çıkan sonuca göre cerrahi dışı bir tedavi verilmeden hastalar takip edilebilir, radyoterapi (ışın tedavisi) ya da kemoterapi alabilir. Bu tedaviler ile başarı sağlanamaz ise retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu adı verilen ciddi bir operasyon yapılabilir.

Hastaların takibi bireysel olmalıdır. Tümörün cinsine, yayılımına göre tedavi ve takip seçenekleri değişir. Testis tümörlerinin genel olarak tedaviden yüksek oranda fayda göreceği unutulmamalıdır.

Klinik pratiğimizde testis kitlelerine cerrahi yapmadan önce, tüm hastalara sperm dondurma önerisi yapılmaktadır. Cerrahi olarak testis çıkartıldıktan sonra bir tıbbi onkolog ile beraber hastaların takipleri düzenli şekilde yapılmatkadır.

Yazıyı paylaşın:

Diğer Hizmetlerimiz